08-6233239
Get Adobe Flash player

מענקים וקצבאות

כאמור, רשויות המדינה אינן מכסות את ההוצאות לבניית היסוד למצבה ולבניית המצבה,

והן יחולו על המשפחה. עם זאת, במקרים מסוימים זכאים בני משפחתו של הנפטר לכספים

מן הביטוח הלאומי שיכולים לסייע להם במימון המצבה.

למידע על מענק פטירה

למידע על קצבת שאירים

למידע על קצבת גמלת שאירים מיוחדת

למידע על דמי מחיה ליתום

*שימו לב: אלמן/ה עם ילדים המקבלים קצבת שאירים זכאים גם להטבות לפי חוק משפחות חד–הוריות

menuhanechona16p