08-6233239
Get Adobe Flash player

                               מחירון חלקה לתושבי באר שבע והסביבה 2020

חלקת קבר ביום הפטירה :   ללא תשלום

מכירה בחיים

חלקת קבר בקבורת שדה (בחיים) :   7,900 ₪ + 600 ₪ עבור בסיס בטון למצבה
2 חלקות קבר צמודות בקבורת שדה (בחיים) :  16,000 ₪ כולל בסיס בטון למצבה
חלקת קבר בקבורת שדה צמוד לבן זוג : 6,300 ש"ח + 600 ש"ח עבור בסיס בטון למצבה
2 חלקות קבר בקבורת מכפלות ( חלקה חריגה ): 30,000 שקל
קבורת אפר 7,500 ש"ח כולל מצבה 60X40 (לתושבי חו"ל 10,000 ש"ח)
טקס :   ללא תשלום 
ארון :   ללא תשלום
טהרה ותכריכים :  ללא תשלום ( תוספת 200 ש"ח עבור הלבשה )
טהרה תכריכים וארון :   ללא תשלום ( תוספת 200 ש"ח עבור הלבשה )
מערכת הגברה: ( בזמנה מראש )  ללא תשלום
 

 

מחירון חלקה לתושבים מחוץ לבאר שבע


ביום הפטירה – ללא תשלום חלקה צמודה לבן זוג שנפטר 9,000 +600 ש"ח בסיס בטון למצבה
חלקת קבר בחיים בקבורת שדה 9,400 + 600 ש"ח בסיס בטון למצבה
כל יתר השירותים כמו לתושבי באר שבע

קבורת מכפלה

-תושב באר שבע חלקה שניה עבור בן משפחה מזוהה 5600 ש"ח חייב ת.ז למי ששומרים מקום עליון
-תושבים מחוץ לבאר שבע 7600 ש"ח חלקה שניה עבור בן משפחה מזוהה, חייב ת.ז למי ששומרים מקום עליון
-תשלום מלא לקבלן מצבות עבור בסיס בטון למצבה 600 ש"ח מחצית המכפלה 300 ש"ח

 

שירותים נוספים שאינם כלולים בסל הקבורה של הביטוח הלאומי :

 

בהתאם לבקשת המשפחה ולאפשרות מנוחה נכונה לספק אותם ( בתשלום המשפחה אם יש הוצאות כספיות בגינן )