08-6233239
Get Adobe Flash player

תפלה לעלוי הנשמה

אנא ה' מלא רחמים אשר בידך נפש כל חי ורוח כל בשר איש, יהיה נא לרצון לפניך תפילתנו בעבור נשמת ……………. וגמול נא עמה בחסדך הגדול לפתוח לה שערי רחמים וחסד ושערי גן עדן והגוף ינוח בקבר במנוחה נכונה ותמחול לה על כל מעשיה כי אדם אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא וזכור לה זכויותיה וצידקותיה אשר עשתה ונשמתה תהא צרורה בצרור החיים.

"מן השמים תנוחמו"