08-6233239
Get Adobe Flash player

קבורת אפר

עומדים אנו כאן ברגע בו שארית הפיסית של

נטמנת באדמת ארץ ישראל.

בכתבי הקודש כתוב "כי עפר אתה ואל עפר תשוב"

ברובה המשפחה שצעגה להביא את עפרו של לכאן ולהתייחד עם זכרנו בטקס קצר זה.

מתבוננים אנו בחיים כאדם המביט דרך החלון אל החלל ובעצם אין אנו

רואים דבר – אנו רק מרגישים – מרגישים שרק אהבה וזיכרונות הם שמקשרים

בינינו לבין עצמינו, ביננו לבין היקום.

יתברך רוח האדם, יתעלה פועל חייו ויתברך בזיכרונו

יבורך יקר האדם לעד, תמו חיים, בלב משפחתו ולב חבריו יהיה זכרו לברכה.. יהיה רצון שזיכרונכם ינחם אתכם.