08-6233239
Get Adobe Flash player

ק ד י ש

 יתגדל ויתקדש שמה רבא                                                                              אמן

 בעלמא די ברא כרעותה, וימליך מלכותה    בחייכון וביומיכון ובחיי

 דכל בית ישראל, בעגלא ובזמן קריב ואמרו                                                      אמן

 [הקהל עונה: אמן. יהא שמה רבא מבורך לעלם ולעלמי עלמיא]

 יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא, ויתהדר ויתעלה ויתהלל

 שמה דקדשא בריך הוא,                                                                               אמן

 לעלא {בעשרת ימי תשובה: לעלא ולעלא] מן כל ברכתא ושירתא,

 תשבחתא ונחמתא דאמירן בעלמא, ואמרו                                                            אמן

 יהא שלמא רבא מן שמיא, וחיים טובים עלינו ועל כל ישראל, ואמרו      אמן

 עושה שלום במרומיו הוא יעשה שלום עלינו ועל כל עמו ישראל ואמרו  אמן.

 

התרגום של הקדיש לעברית

 יתגדל ויתקדש שמו הגדול                                                                            אמן

בעולם אשר ברא רצונו, וימליך מלכותו בחייכם ובחיי כל

בית ישראל, במהרה ובזמן קרוב, ואמרו                                                     אמן

[הקהל עונה: אמן. יהא שמו הגדול מבורך לעולם ולעולמי עולמים]

יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה

ויתהלל שמו של הקדוש ברוך הוא                                                               אמן

מעל לכל הברכות והשירים והשבחים הנאמרים בעולם, ואמרו               אמן

יהא שלום גדול מן השמים, לנו ולכל עמו ישראל, ואמרו                         אמן

עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ואמרו         אמן .

 

נ ו ס ח י   ק ד י ש   ח ל ו פ י י ם

 

קדיש נוסח נגבה 

יתגדל רוח האדם,

יתעלה פועל חייו ויתברך בזכרוננו

על כל פועלו בימי חייו

ועל המעש שלא הספיק להשלימו.

על החלומות שניטוו – ונמוגו,

ועל סגולות-יקר ואף חולשות אנוש,

שנגוזו מבעד לדוק הערפילי של הזמן.

 יזהיר זכר האדם והדי חייו כזוהר הרקיע בלבנו

ויהי שמו לעולם בקרבנו.

כי מותר האדם הוא הזכרון מעבר למחיצות הזמן, לא בחושך שמו יכוסה.

צו המשך החיים יצמיח פורקן לכאבנו המשוקע. הזמן במהלכו ירחם.

וננצור את כל פרי חייו לימים רבים.

יתגדל וישתבח!

                                                                        (על פי שלום סמיד מקיבוץ נגבה)