08-6233239
Get Adobe Flash player

קדיש "הומניסטי"

יתגדל ויתקדש רוח האדם

הנאבק לאמת ולצדק על האדמה,

השואף ליופי וחדוות היצירה.

יתגדל ויתקדש האדם השומר תוחלתו

מבוקר חייו ועד אחריתו.

אשר לבו לא סג וישר מעשהו,

ומגאולה לא נואש.

אשר בלבו סבל העולם ושמחתו,

שהוא זיוו בגילויו ובסתרו.

לא תיתום עמו תקוה,

ודרך ישרים לא תאבד.

יבורך האדם העברי על אדמתו,

ויתקדש החי בזכרון החיים שנפרדו.

יבורך יקר האדם לעד.

תמו חיים חתומים באדמת המכורה.

בלב חבריו/ה יהיה זכרו/ה לברכה.