08-6233239
Get Adobe Flash player
menuhanechona18 (2)

חוק הזכות לקבורה אזרחית חלופית

החוק התקבל בכנסת ביום 13 במרס 1996 התשנ"ו
1. בחוק זה בית עלמין אזרחי חלופי – בית עלמין אזרחי שהקבורה בו תעשה על פי השקפתו של אדם
2. אדם זכאי להיקבר על פי השקפתו בבית עלמין אזרחי חלופי אם בחר בכך. הבחירה יכול שתהיה בצוואה או בכל דרך אחרת.
3. קבורה תיערך תוך שמירת כבוד המת.
4. בתי העלמין יהיו באזורי הארץ השונים , ומרחקים סבירים ביניהם

 

קובץ מצורף
יישום חוק הזכות לקבורה אזרחית חלופית בישראל