תקנות ביטוח לאומי

הביטוח הלאומי משלם את הוצאות הקבורה והשירותים המקובלים בקשר לקבורה בעד כל אדם שנפטר בישראל ונקבר בה, ובעד כל תושב/ת ישראל שנפטר מחוץ לישראל.

התשלומים מועברים ישירות מהביטוח הלאומי לחברה הקדישא ולכל גוף שהורשה כדין לעסוק בקבורה, שחתמו על הסכם עם הביטוח הלאומי בעניין זה.

הביטוח הלאומי מכסה את הוצאות הקבורה והשירותים הנלווים ביום הקבורה בלבד.


מי זכאי לדמי קבורה
דמי קבורה משולמים לכיסוי הוצאות הקבורה והשירותים המקובלים בקשר לקבורה, עבור כל אדם שנפטר בישראל ונקבר בה,

ועבור כל תושב/ת ישראל שנפטר מחוץ לישראל. הביטוח הלאומי משלם את דמי הקבורה ישירות לחברה הקדישא ולכל גוף אחר שהורשה כדין לעסוק בקבורה,

שחתמו על הסכם עם המוסד לביטוח לאומי בעניין זה. לא ייגבה כל תשלום ממשפחת הנפטר בעד הקבורה והשירותים המקובלים בקשר לקבורה.


הבאת הנפטר לקבורה
מי שנפטר בבית חולים


מקום הקבורה:
מי שנפטר בבית חולים זכאי להיקבר במקום מגוריו, כפי שרשום במרשם האוכלוסין.
ואולם אם אין במקום מגוריו בית עלמין לפי השקפתו (קבורה אזרחית, מוסלמית, נוצרית וכו'),
הוא יהיה זכאי להיקבר ביישוב שבו נמצא בית החולים.


העברת הנפטר למקום הקבורה:
העברת הנפטר מבית חולים למקום הקבורה תהיה ללא תשלום, אם בית החולים ומקום הקבורה נמצאים בתחום
הרשות המקומית שבו פועלת חברת הקבורה (ישנן חברות קבורה הפועלות בכמה רשויות מקומיות).
במקרים שבהם אין בית חולים בתחום הרשות המקומית שבה התגורר הנפטר – העברת הנפטר מבית החולים למקום הקבורה תהיה גם ללא תשלום,
בתנאי שבית החולים הוא הקרוב ביותר הנותן שירותים רפואיים לתושבי הרשות המקומית שבה התגורר הנפטר.
במקרים שנפטר מי ששהה במוסד פסיכיאטרי או גריאטרי או סיעודי או מוסד לחולים כרוניים או מוסד למפגרים, וכתובת מגוריו שונתה לכתובת המוסד שבו הוא מאושפז,

ועדיין לא חלפו 7 שנים מיום שינוי הכתובת לכתובת המוסד – זכאית משפחתו לבחור בין הבאת הנפטר לקבורה במקום מגוריו הקודם,

ובין הבאתו לקבורה במקום פטירתו. מי שנפטר במקום אחר (לא בבית חולים)


מקום הקבורה:
מי שנפטר שלא בבית חולים, זכאית משפחתו לבחור בין הבאת הנפטר לקבורה במקום מגוריו כפי שרשום במרשם האוכלוסין, ובין הבאתו לקבורה במקום פטירתו.
העברת הנפטר למקום הקבורה:

העברת הנפטר מבית חולים למקום הקבורה תהיה ללא תשלום, אם מקום הפטירה ומקום הקבורה נמצאים בתחום

הרשות המקומית שבו פועלת חברת הקבורה (ישנן חברות קבורה הפועלות בכמה רשויות מקומיות).


קישור לביטוח הלאומי

logo בניית אתרים