קבורה

קבורה – כמה זה עולה?

לפי חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1995 ותקנות דמי הקבורה שהוצאו על פיו, דמי הקבורה במדינת ישראל משולמים על ידי הביטוח הלאומי. כאמור, חברת הקבורה המחויבת לטפל בהבאת נפטר לקבורה ללא תשלום, היא זו שפועלת בתחום הרשות המקומית שבה הנפטר התגורר, או זו שפועלת בתחום הרשות המקומית שבה הוא נפטר (למעט מי שנפטר בבית חולים, הזכאי לקבורה חינם במקום מגוריו בלבד). לפיכך כאשר אדם נקבר במקום שבו נפטר (גם אם היה תייר) או במקום מגוריו הרשום בישראל ומשפחתו אינה מבקשת הסדרי קבורה מיוחדים – הוצאות הקבורה משולמות במלואן על ידי המדינה. הדברים נכונים גם באשר לחלקות האזרחיות הפועלות לפי החוק לקבורה אזרחית חלופית התשנ"ו-1996 וגם באשר לחלקות קבורה ביישובים קטנים ובקיבוצים. האיסור לגבות כספים ממשפחת הנפטר חל הן על חלקת הקבר והן על תחזוקת המקום וטיפוחו.


השירותים הנכללים בדמי הקבורה: חלקת קבר, הסעת הנפטר ממקום הפטירה לחלקת הקבר, טהרה, תכריכים, קבורה, ניהול הלוויה וקביעת שלט זמני על הקבר. הסעת הנפטר היא ממקום הפטירה למקום הקבורה, שנמצאים בתחום הרשות המקומית שבה פועלת החברה קדישא, וכן מבית החולים הנותן שירותים רפואיים לתושבי הרשות המקומית שבה התגורר הנפטר.

השירותים שאינם נכללים בדמי הקבורה: הדפסת מודעות אבל, אוטובוסים למלווים, העמדת מצבה וחפירת יסודותיה, קברנים נוספים, תכריכים מהודרים, מסע לוויה במסלול מיוחד, מלווים נוספים לצורך השלמת מניין, סידור פרחים, וכדומה.

חריגים הכרוכים בתשלום

על אף האמור, במקרים מסוימים מטיל החוק את עלות הקבורה במלואה על המשפחה. כספים אלו משמשים את החברות קדישא לכיסוי הוצאות קבורה שאינן ממומנות על ידי הביטוח הלאומי, כגון הכשרת הקרקעות לקבורה ופיתוחן, סלילת שבילים, ניקוז, גינון, ניקיון, שמירה וביטוח.


נפטר שאינו תושב ישראל – יהודי מהתפוצות שנפטר בחו"ל ומבקשים לקברו בישראל ואף ישראלי השוהה בחו"ל זמן רב ושלא שמר על זכויותיו כתושב בביטוח הלאומי, אינם זכאים לקבורה בחינם. התעריף עבור קבורתם בישראל אינו קבוע בחוק והוא נתון לשיקול דעתו של הגוף האחראי לקבורה.


קבורה בחלקות "סגורות" או "חריגות" – כאשר משפחה מעדיפה לקבור את יקירה בבית עלמין מסוים או בחלקה מסוימת, ולא במקומות שהציעה החברה קדישא, המשפחה צריכה לשלם עבור הקבורה ולחתום על הצהרה בדבר הסכמתה לקבורה בתשלום. הסדר זה חל רק בבית עלמין או בחלקה אשר הוכרזו על ידי הביטוח הלאומי כ"סגורים", או בחלקות אשר הוכרו מראש כחלקות חריגות. התעריף עבור חלקת הקבר בבית עלמין סגור או בחלקה מיוחדת אינו קבוע בחוק, והוא נתון לשיקול דעתו של הגוף האחראי לקבורה באותו מקום.

סירוב לקבור בקבורה רוויה – בשל המדיניות לעידוד החיסכון בקרקע לקבורה, ברבים מבתי העלמין מוצע למשפחה לקבור את הנפטר בלא תשלום באחת משיטות הקבורה הרוויה. כאשר משפחה מסרבת להצעה זו ומבקשת בכל זאת לקבור את הנפטר בחלקת שדה, חברת הקבורה רשאית לגבות ממנה תשלום.


רכישת חלקת קבר מראש בחיים – ניתן לרכוש חלקת קבר מראש בבתי העלמין השונים. התעריף המקסימלי לרכישת חלקת קבר בחיים קבוע בחוק שירותי הדת היהודיים ומשתנה על פי יישוב המגורים. הנחה של עשרים אחוזים ניתנת ברכישת חלקה בעת פטירת בן זוג. הנחה נוספת ניתנת לרוכשים חלקת קבר בקבורה רוויה. עבור חלקת קבר שלא באזור המגורים של הנפטר, המחיר גבוה בעשרים אחוזים מן התעריף הרגיל (ובירושלים הוא גבוה בשלושים אחוזים).

הובלת הנפטר ושמירת הגופה – כאשר מקום הפטירה ומקום הקבורה אינם באותו תחום גיאוגרפי, נדרשת המשפחה נדרשת לשלם עבור הוצאות ההובלה הנוספת. אם החברה קדישא עושה זאת, התעריף מחושב על פי ההוראות בחוק הביטוח הלאומי. התעריף הוא 373 ש"ח (החל ב- 01.01.2014) עבור 10 הקילומטרים הראשונים מתחום השיפוט של הרשות המקומית האחת, ועוד 11.33 ש"ח (החל ב- 01.01.2014) עבור כל קילומטר נוסף עד למקום הקבורה. מחיר ההסעה באמבולנס פרטי אינו בפיקוח ונקבע בשוק הפרטי, לכן מומלץ להשוות מחירים.

כאשר יש חשש למוות לא טבעי, גופת הנפטר מועברת ללא תשלום למכון הלאומי לרפואה משפטית באבו כביר, וגם הובלתה למקום הקבורה היא ללא תשלום. משפחה המבקשת לדחות את מועד הקבורה תתבקש לשלם עבור שמירה על גופת הנפטר: התשלום נגבה עבור היום השני ואילך, ובימי שישי וערבי חג – עבור היום השלישי ואילך.

הסדרי קבורה מיוחדים – דמי הקבורה מהביטוח הלאומי משולמים רק על הסדרי קבורה סטנדרטיים, כלומר בבית עלמין סמוך למקום מגוריו של הנפטר, בתכריכים מקובלים, ובמסלול הקצר שבין בית הלוויות לחלקת הקבר. אם משפחה מבקשת הסדרי קבורה מיוחדים, לדוגמה: תכריכי פשתן מהודרים, ארון קבורה מפואר (בקבורה נוצרית או אזרחית), מסלול לוויה ארוך שעוצר בכמה תחנות, מלווים נוספים לצורך השלמת מניין, וכדומה – עליה לשלם עבור כל חריגה כזו בנפרד.

מצבה ויסודות מצבה

הביטוח הלאומי אינו משלם את ההוצאות לבניית היסוד למצבה ולבניית המצבה, והן יחולו על המשפחה. עלות המצבה תלויה בסוג האבן, בגודלה, בצורת החציבה, במספר המילים המבוקש ובאופן חריטת האותיות על האבן. נוסף על התשלום עבור המצבה, תידרש המשפחה לשלם 'אגרת מצבה' או 'אגרת יסודות מצבה'. סכום האגרה נועד לכסות את עלות היציקה בלבד והוא משתנה ממקום למקום, בהתאם לשיטת הקבורה ולסוג הקרקע. ברוב המקרים כלולה האגרה בתשלום לקבלן המצבות ואולם בחלק מן המקרים נדרשת המשפחה לשלם את האגרה ישירות לחברת הקבורה (יש לשים לב שלא משלמים פעמיים).

הביטוח הלאומי מממן הקמת מצבה לנפטר גלמוד, שאין לו בישראל קרוב משפחה שנמנה עם אחד מאלה: הורה, בן זוג, בן או בת של הנפטר. את המצבה תקים חברת הקבורה לאחר 3 חודשים מיום הקבורה. הביטוח הלאומי אינו מחזיר תשלומים למי שהקים מצבה עבור נפטר גלמוד.

מענקים וקצבאות

כאמור, רשויות המדינה אינן מכסות את ההוצאות לבניית היסוד למצבה ולבניית המצבה,והן יחולו על המשפחה. עם זאת, במקרים מסוימים זכאים בני משפחתו של הנפטר לכספים מן הביטוח הלאומי שיכולים לסייע להם במימון המצבה.

שימו לב: אלמן/ה עם ילדים המקבלים קצבת שאירים זכאים גם להטבות לפי חוק משפחות חד–הוריות.


logo בניית אתרים