זכויות ותנאים

תנאי רישיון לתאגיד לענייני קבורה לפי תקנות הזכות לקבורה אזרחית חלופית (רישוי תאגידים לענייני קבורה וקביעת נהלי קבורה), התשנ"ט 1998-8


1. כללי:
רישיון זה הינו בכפוף לכך שלתאגיד הסכם תקף עם המוסד לביטוח לאומי
לפי תקנה 2 לתקנות הביטוח הלאומי (דמי קבורה), התשל"ו 91976- (להלן-תקנות דמי קבורה), כפי תחולתה, תוקפה ושינוייה מעת לעת.
רישיון זה הינו לצורך קבורה בבית עלמין אזרחי-חלופי בלבד.


2.
התאגיד יביא לקבורה נפטר שהוא או הקרוב לו ביותר הביע את רצונו בקבורה
אזרחית-חלופית. לעניין זה, "קרוב ביותר" – האדם שנשאר בחיים וקודם בתור המפורט בזה: בן-זוג; בן או בת של הנפטר, בהיעדר התנגדות של מי מהם; הורה בהיעדר התנגדות של ההורה האחר. נפטר אדם אשר הוא או הקרוב לו ביותר לא הביעו את רצונם כאמור, והובאה לפני השר שרותי דת (להלן – השר), בקשה לקברו בבית עלמין אזרחי-חלופי, בין משום שלא ניתן לקברו במקום אחר, ובין מסיבה אחרת כלשהי, יקבע השר או מי שהוא הסמיכו לכך, אם יש לקבור את האדם שנפטר בבית עלמין אזרחי-חלופי, והתאגיד יפעל בהתאם לקביעה כאמור.


3 . גבית תשלומים:
החברה תקבע ברישומיה, באופן שוויוני ואחיד, תעריפים לכל סוגי הקבורה אותם היא
מבצעת, לרבות, קבורה בחלקות חריגות, קבורה בבתי עלמין סגורים וקבורה רוויה על סוגיה השונים. התאגיד לא ידרוש ולא יגבה כל סכום בעד רכישת קבר מחיים, אלא לפי חוק שירותי הדת היהודיים [נוסח משולב], התשל"א 1971- (להלן – חוק שירותי הדת), ולפי ההסכם עם המוסד לביטוח לאומי כאמור.


4 . דינים וחשבונות:
התאגיד יגיש לשר דינים וחשבונות בצורה ובמועדים שהשר יקבע לכך.
התאגיד יגיש לשר מאזן שנתי מבוקר על ידי רואה חשבון אחת לשנה לא יאוחר מיום 31
למרס של השנה שלאחרי שנת המאזן. הדו"חות האמורים יכללו רשימות בעלי התפקידים בשכר של התאגיד והשכר שנקבע להם. התאגיד יאפשר לנציגי המשרד לשירותי דת (להלן המשרד). לעיין בספריו ובמסמכיו, לרבות במערכת החשבונות שלו.


5 . סידורים כספיים ומנהליים:
התאגיד יעשה סידורים כספיים או מנהליים אחרים שייקבעו ע"י השר כדי שיוכל למלא
את תפקידיו. בכפוף לאמור להלן בסעיף קטן (ג), השכר המרבי שיינתן לעובדים ולבעלי תפקידים בחברה ברמה הבכירה ביותר, לא יעלה על שלוש פעמים השכר הממוצע במשק, לפי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. השר יקבע בהנחיות לוח שכר לעובדים ולבעלי תפקידים בתאגיד בהתאם להיקף פעילותו, ובהתאם ליכולתו הכלכלית של התאגיד לשאת בהוצאות השכר בטווח הארוך.

"שכר" – כולל תנאים נלווים והטבות, לא כולל החזר הוצאות ותשלומים אחרים שאינם בגדר תוספת שכר קבועה ומשולמים ע"י דיווח. השכר לבעלי תפקידים ברמה בכירה המועסקים בחוזה אישי ייקבע במקביל לשכר הנהוג בתאגידים ממשלתיים לבעלי תפקידים דומים. השר יקבע לכל תאגיד את הרמה המקבילה לתאגיד הממשלתי. תשלומים שיתקבלו ממכירת חלקות קבר ינוהלו בחשבון נפרד ויופנו אך ורק לרכישת הקרקע, לפיתוח בית העלמין ולאחזקת בית העלמין לאורך ימים.


6 . נהלי קבורה:
התאגיד יהיה נתון לפיקוח המשרד באמצעות המחלקה לקבורה, בנושאים טכניים הקשורים לקבורה, כגון: עומק הקבר, המרחק בין קבר לקבר, שבילים למעבר הולכי רגל ורכב, קבורה רוויה, מספר הנפטרים בחלקה, קביעת חלקות ייחודיות, גידור, ניקיון, הקמת מצבות וכיוצ"ב. אופן הקבורה, מיקום הקברים, קביעת הצורה של החלקות ותחזוקתן, כל אלה ייעשו באופן שוויוני המבטיח שמירה על כבוד האדם וכבוד המת. בפתח בית העלמין יוצב שלט המודיע כי בית העלמין הוא בית עלמין אזרחי-חלופי.


7 . העברת נפטרים:
התאגיד יעביר נפטרים מבית הנפטר או מבית החולים לבית העלמין או לבית הלוויות גם
אחרי שעות העבודה הרגילות לרבות בשעות הלילה.התאגיד יהיה אחראי לכך שגופת הנפטר תועבר ממקום פטירתו לבית העלמין בצורה השומרת על כבוד המת.


8 . חלקת קבר בחיים:
החברה תפעל על-פי כללי הקצאת חלקת קבר מחיים כאמור בסעיף 14 א לחוק שירותי הדת. תאגיד שאינו ממלא אחר תנאי מתנאי הרישיון או שאינו מנוהל כראוי או שקיים חשש שלא יוכל לתת שירותי קבורה, רשאי השר למנות לתאגיד מנהל מורשה או חשב מלווה, לפי העניין. השר רשאי לבטל את הרישיון או להתלותו, אם הפר התאגיד תנאי מתנאי הרישיון, או אם לדעתו יהיה זה לטובת הציבור לעשות כן.


9 . הוראות כלליות:
התאגיד יציג במשרדיו עותק של תנאי הרישיון, במקום הנראה לעין שבו מתקיימת קבלת
קהל. כמו-כן, התאגיד יציג במשרדיו עותק מכללי הקצאת חלקת קבר מחיים כקבוע בחוק שירותי הדת וכן את התעריף הרלוונטי לעניין זה.


10 . ביטוחים:
החברה תבטח את עצמה בביטוח צד ג' וזאת כנגד כל אובדן ו/או נזק העלולים להיגרם במישרין ו/או לרכושו של כל אדם או גוף, שנמצא בשטח בתי העלמין שבהנהלתו או בהפעלתו. המשרד יהיה רשאי לפטור התאגיד מחובת ביטוח כאמור בהתחשב בגודלו, בהיקף פעילותו ובנתונים אחרים. הודעה בדבר הפטור מחובת ביטוח תינתן לתאגיד בכתב.


11 . נגישות לאנשים עם מוגבלות:
התאגיד יבצע את הנדרש להתאמת ולהנגשת בית העלמין שבהנהלתה לאוכלוסיית אנשים עם מוגבלות, ויפעל על פי חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח 1998 ולתקנות שיותקנו מכוחו מעת לעת, וכן על פי הנחיות המשרד בעניין, כפי שיינתנו מעת לעת.


12 . הוראות כלליות:
התאגיד ימנה אדם לטיפול בפניות ותלונות הציבור. תפקידו של ממונה זה יהיה, בין היתר,
ריכוז הפניות והתלונות, מתן מענה עליהן וייצוג התאגיד. הממונה ינהל תיק ובו ירוכזו
הפניות ודרך הטיפול בהן.

logo בניית אתרים