08-6233239
Get Adobe Flash player

השירותים הנכללים בדמי הקבורה:

חלקת קבר, הסעת הנפטר ממקום הפטירה לחלקת
הקבר, טהרה, תכריכים, קבורה, ניהול הלוויה
וקביעת שלט זמני על הקבר. הסעת הנפטר היא
ממקום הפטירה , למקום הקבורה, שנמצאים בתחום
הרשות המקומית שבה פועלת החברה קדישא,
וכן מבית החולים הנותן שירותים רפואיים לתושבי
הרשות המקומית שבה התגורר הנפטר.

סוגי קבורה

קבורה יהודית חילונית (בטקס לפי בחירת המשפחה)
קבורה יהודית אורתודוקסית (כמו ב"חברה קדישא")
קבורה יהודית קונסרבטיבית
קבורה יהודית רפורמית
קבורה ללא טקס (בדר"כ בארון)